Sheldrake_merlot
Photo courtesy of Sheldrake Point Vineyard